REGULAMIN PLATFORMY HURTOWEJ
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
HURT.TOGO.COM.PL

SPIS TREŚCI:


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W PLATFORMIE HURTOWEJ
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
6. REKLAMACJA PRODUKTU
7. POSTANOWIENIA DODATKOWE
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Platforma Hurtowa dostępna pod adresem internetowym www.hurt.togo.com.pl prowadzona jest przez spółkę TOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Straszynie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Starogardzka 15, 83-010 Straszyn), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000722504; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 50.000,00 zł; NIP: 6040198721; REGON: 369857602, adres poczty elektronicznej: togo@togo.com.pl oraz numer telefonu: 58 692 14 46.

1.2. Niniejsza Platforma Hurtowa oraz Regulamin i wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę będącego przedsiębiorcą, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dla których korzystanie z Platformy Hurtowej, w tym dokonywanie zakupów, nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez te osoby działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dla uniknięcia wątpliwości Usługodawca wskazuje, że Regulamin oraz Platforma Hurtowa nie są skierowane do konsumentów.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Platformie Hurtowej w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Platformy Hurtowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Platformie Hurtowej, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Platformie Hurtowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Platformy Hurtowej, w tym dokonywanie zakupów, jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Platformy Hurtowej Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

1.4. Definicje:
1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Platformie Hurtowej umożliwiający utworzenie Konta.
1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Platformie Hurtowej umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
1.4.4. KLIENT, USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą, dla której korzystanie z Platformy Hurtowej, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą oraz posiada dla tej osoby charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (to jest osoba fizyczna niebędąca konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą oraz korzysta lub zamierza korzystać z Platformy Hurtowej i Usług Elektronicznych.
1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (login) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Platformie Hurtowej.
1.4.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Platformie Hurtowej.
1.4.8. PRODUKT – dostępna w Platformie Hurtowej rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Platformy Hurtowej.
1.4.10. PLATFORMA HURTOWA – platforma hurtowa prowadzona przez Usługodawcę dla Klientów i dostępna pod adresem internetowym: www.hurt.togo.com.pl.
1.4.11. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – spółka TOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Straszynie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Starogardzka 15, 83-010 Straszyn), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000722504; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 50.000,00 zł; NIP: 6040198721; REGON: 369857602, adres poczty elektronicznej: togo@togo.com.pl oraz numer telefonu: 58 692 14 46.
1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Platformy Hurtowej.
1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Platformy Hurtowej.
1.4.14. ZAMÓWIENIE – zgłoszenie przez Klienta zamiaru zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą składane za pomocą Formularza Zamówienia.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W PLATFORMIE HURTOWEJ

2.1. Korzystanie z Platformy Hurtowej oraz dostępnych Usług Elektronicznych jest możliwe dla każdego Usługobiorcy, który posiada aktywne Konto.

2.2. W Platformie Hurtowej dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.2.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu przez Usługobiorcę dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola "Zarejestruj się" – z tą chwilą Konto zostaje przekazane do weryfikacji Usługodawcy. Korzystanie z Konta uzależnione jest od manualnej aktywacji Konta przez Usługodawcę. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: nazwa firmy, adres siedziby lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość), numer NIP, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prowadzenie Konta, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz hasło. W Formularzu Rejestracji Usługobiorca ma również możliwość załączenia dokumentów rejestrowych firmy (np. wyciąg z CEIDG lub odpis z KRS), co może ułatwić i przyspieszyć weryfikację Konta przez Usługodawcę.
2.2.1.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy aktywacji Konta bez informowania Usługobiorcy o przyczynie tej decyzji.
2.2.1.2. Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.
2.2.1.3. Usługobiorca obowiązany jest do utrzymania danych dostępowych do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Usługobiorca nie jest uprawniony do udzielania dostępu do Konta innym osobom, w tym również poprzez najem lub użyczenie Konta, z zastrzeżeniem pkt. 2.2.1.4 Regulaminu.
2.2.1.4. Usługobiorca ma prawo umożliwić korzystanie z Konta upoważnionym przez siebie osobom, z którymi pozostaje w ścisłych relacjach zawodowych (np. współpracownikom, pracownikom, zleceniobiorcom), poprzez utworzenie osobnych subkont dla tych osób, z zastrzeżeniem, że Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania tych osób jak za działania i zaniechania własne. Usługobiorca, który upoważnia inną osobę do korzystania z Konta, obowiązany jest związać taką osobę niniejszym Regulaminem oraz dbać o przestrzeganie przez nią niniejszego Regulaminu.
2.2.1.5. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: togo@togo.com.pl.
2.2.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Platformie Hurtowej. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Platformy Hurtowej po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola "Finalizuj" – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Platformy Hurtowej). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy lub odbioru Produktu/ów, sposób płatności.
2.2.2.1. Usługobiorcy zabrania się składania Zamówień w innym zamiarze niż zawarcie Umowy Sprzedaży.
2.2.2.2. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
2.2.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po zaznaczeniu odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter. Usługobiorca może również zapisać się na Newsletter po założeniu Konta, wybierając odpowiednią opcję dostępną z poziomu ustawień Konta.
2.2.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: togo@togo.com.pl. Usługobiorca może również samodzielnie wypisać się z Newslettera, odznaczając odpowiednią opcję dostępną z poziomu ustawień Konta.

2.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Opera; Google Chrome; Safari; Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Platformy Hurtowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.5. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych:
2.5.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Platformy Hurtowej (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: togo@togo.com.pl.
2.5.2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
2.5.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą jest możliwe po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Platformie Hurtowej zgodnie z pkt. 2.2.2 Regulaminu. Złożenie Zamówienia wymaga utworzenia i aktywacji Konta w Platformie Hurtowej.

3.2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach Platformy Hurtowej, w szczególności ich opisy, parametry użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Platformy Hurtowej podana jest w złotych polskich. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Platformy Hurtowej w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.4. Przedmiotem Umowy Sprzedaży mogą być wyłącznie Zamówienia o minimalnej wartości 500,00 zł brutto (z wyłączeniem kosztów dostawy oraz innych opłat niestanowiących ceny Produktu).

3.5. Platforma Hurtowa nie realizuje Umów Sprzedaży na zasadach dropshippingu. Klienci, których interesuje odsprzedaż Produktu, obowiązani są zawierać i wykonywać we własnym imieniu i zakresie umowy sprzedaży z klientami końcowymi. Sprzedawca nie występuje w roli agenta ani pełnomocnika Klienta.

3.6. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Platformie Hurtowej za pomocą Formularza Zamówienia:
3.6.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą jest możliwe po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Platformie Hurtowej zgodnie z pkt. 2.2.2 Regulaminu.
3.6.2. Złożenie przez Klienta Zamówienia oraz jego otrzymanie przez Sprzedawcę zostaje potwierdzone automatycznym komunikatem w historii Zamówień dostępnej z poziomu Konta w Platformie Hurtowej. Otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę powoduje skutek w postaci związania Klienta jego Zamówieniem.
3.6.3. Po otrzymaniu Zamówienia od Klienta Sprzedawca przystępuje niezwłocznie do jego weryfikacji. Sprzedawca w ciągu kolejnych 3 Dni Roboczych potwierdza w wiadomości przesłanej drogą elektroniczną, że przyjął Zamówienie do realizacji. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje zatem dopiero w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę, że przyjął Zamówienie i przystąpił do jego realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3.6.4. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy w razie wątpliwości nie powinien być poczytywany za milczące przyjęcie Zamówienia do realizacji.

3.7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Platformy Hurtowej, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.6.3 Regulaminu oraz (3) wystawienie faktury dokumentującej sprzedaż. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Platformy Hurtowej Sprzedawcy.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
4.1.1. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
4.1.2. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
4.1.3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.2. Termin płatności:
4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym albo płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w chwili odbioru Produktu.

4.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo udzielenia kredytu kupieckiego wybranym Klientom z indywidualnie wskazanym maksymalnym poziomem zadłużenia Klienta oraz terminem płatności.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1. Dostawa Produktu dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszt dostawy jest stały i wynosi:
5.2.1 W przypadku wyboru Sposobu płatności Przedpłata lub Kredyt kupiecki - 17,00 zł brutto (13,82 zł netto), z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy łączna wartość Produktów będących przedmiotem Zamówienia wynosi co najmniej 1000,00 zł brutto, powyższy koszt zobowiązuje się pokryć Sprzedawca.
5.2.2 W przypadku wyboru Sposobu płatności Gotówka za pobraniem - 23,00 zł brutto (18,70 zł netto), z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy łączna wartość Produktów będących przedmiotem Zamówienia wynosi co najmniej 1000,00 zł brutto, powyższy koszt zobowiązuje się pokryć Sprzedawca.
5.2.3 W przypadku gdy Klient ustala ze Sprzedawcą dostawę bezpośrednio pod adres swojego klienta końcowego, niezależnie od wartości Zamówienia Sprzedawca dolicza koszt obsługi w wysokości 12,00 zł brutto (płatne wyłącznie w formie przedpłaty).

5.3. Sprzedawca dostarcza Produkt za pośrednictwem wybranego przez siebie przewoźnika.

5.4. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

5.5. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest możliwy pod adresem: ul. Starogardzka 15, 83-010 Straszyn – w Dni Robocze, w godzinach od 08:00 do 17:00.

5.6. Termin realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę wynosi do 3 Dni Roboczych, pod warunkiem, że status Produktu na stronie Platformy Hurtowej wskazuje na jego dostępność. W przeciwnym razie Klient informowany jest już po złożeniu Zamówienia o przewidywanym terminie sprowadzenia Produktu i realizacji Zamówienia. Początek biegu terminu realizacji Zamówienia liczy się w następujący sposób:
5.6.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, a w przypadku Klienta, który korzysta z kredytu kupieckiego – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
5.6.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką przy odbiorze osobistym lub płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.7. Poprzez termin realizacji Zamówienia należy rozumieć czas potrzebny Sprzedawcy na wysłanie Produktu lub przygotowanie go do odbioru, w zależności od wyboru Klienta. Do terminu realizacji należy doliczyć termin dostawy zależny od przewoźnika.

5.8. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

6. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta zostaje wyłączona.

6.2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Sprzedaży uregulowane są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

6.3. Reklamacje związane z Umową Sprzedaży Klient powinien składać drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: togo@togo.com.pl.

6.4. Sprzedawca zaleca podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym: (1) rodzaju oraz ilości Produktu, którego dotyczy reklamacja; (2) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady Produktu; (2) żądania Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji, jednak mogą wpłynąć na końcową decyzję Sprzedawcy co do oceny zasadności reklamacji.

6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Sprzedawca może wstrzymać rozpatrzenie reklamacji do czasu otrzymania Produktu od Klienta.

6.6. W przypadku gdy dla rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest sprawdzenie Produktu przez Sprzedawcę, Klient obowiązany jest dostarczyć Produkt pod wskazany przez Sprzedawcę adres.

7. POSTANOWIENIA DODATKOWE

7.1. Sprzedawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Klienta, w szczególności podanych w trakcie składania przez niego Zamówienia. W zakresie weryfikacji Sprzedawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Klienta przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca uprawniony jest do zawieszenia Konta lub wstrzymania realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta na czas trwania weryfikacji.

7.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

7.3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności, udzielonego kredytu kupieckiego oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

7.4. W przypadku opóźnienia w płatności, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia kolejnych Umów Sprzedaży oraz wstrzymania realizacji już przyjętych Zamówień do czasu uiszczenia należnych płatności, co nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

7.5. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

7.6. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

7.7. Usługodawca/Sprzedawca nie ponosi wobec Usługobiorcy/Klienta odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające ze zdarzenia o charakterze siły wyższej (np. ataki hackerskie, katastrofy naturalne, epidemie, wojny, zamieszki, rozruchy, powodzie, pożary) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza uzasadnioną kontrolą Usługodawcy/Sprzedawcy.

7.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.

7.9. Jakiekolwiek opóźnienie lub niewywiązywanie się z warunków realizacji Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę nie będą stanowiły podstawy dla Klienta do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Sprzedaży zostało spowodowane wyłącznie czynnikami, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczynił.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Umowy zawierane poprzez Platformę Hurtową zawierane są w języku polskim oraz zgodnie z prawem polskim.

8.2. Zmiana Regulaminu:
8.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
8.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. umowa o korzystanie z Konta) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
8.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

8.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8.4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

© SolEx B2B